Pojištění storna zájezdu - Ski-instruktori.cz - lyžařská škola pro děti i dospělé
Menu

Pojištění storna zájezdu - Ski-instruktori.cz

 

Pro omezení finančních ztrát klientů v případech, kdy se přihlášené dítě nebude moci zúčastnit kurzu např. z důvodu nemoci, nabízí Ski-instruktori.cz s.r.o. současně s objednáním kurzu možnost sjednání pojištění storna zájezdu u Allianz pojišťovny a.s., které pokryje 80% stornopoplatků účtovaných pořadatelem. Přesné podmínky pro sjednání, vymezení událostí, na které se pojištění vztahuje a jak postupovat, pokud se nelze z vyjmenovaných důvodů kurzu zúčastnit, je uvedeno ve Zvláštních pojistných podmínkách pro pojištění stornovacích poplatků (dále jen ZPP) na straně 23 pojistných podmínek cestovního pojištění pojišťovny Allianz.

 

Základní informace k pojištění storna zájezdu

Předmětem pojištění jsou nevratné náklady, které klientovi vznikly vyúčtováním stornovacích poplatků poskytovatelem cestovní služby (v tomto případě Ski-instruktori.cz s.r.o.)

 

Pojištění stornovacích poplatků začíná zaplacením pojistného za podmínky jeho sjednání nejpozději jeden pracovní den po úhradě ceny cestovní služby. Při pozdějším sjednání pojištění stornovacích poplatků pojištění nevzniká, i když je pojistné zaplaceno.

 

Pojištění stornovacích poplatků se v průběhu pojištění nedá měnit ani zrušit, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

 

Výše stornovacích poplatků se řídí všeobecnými smluvními podmínkami poskytovatele cestovní služby platnými v době sjednání pojištění.

Na pojistném plnění se pojištěný podílí spoluúčastí ve výši 20 %.

 

V pojištění stornovacích poplatků se za pojistnou událost považuje prokazatelné zrušení nebo odkladu cestovní služby v důsledku:

 • akutního onemocnění, úrazu nebo úmrtí pojištěného nebo jeho osoby blízké, které vznikly za trvání pojištění a v jehož důsledku dojde k takové změně zdravotního stavu, která neumožní podle ošetřujícího lékaře pojištěnému ve sjednaném termínu a rozsahu cestovní službu čerpat;
 • akutního onemocnění, úraz nebo úmrtí spolucestujícího nebo jeho osoby blízké, pokud by pojištěný musel nastoupit cestovní službu sám;
 • úmrtí osoby blízké pojištěnému, ke kterému dojde za trvání pojištění, nejdříve však 60 dní před nástupem cesty aj. dle ZPP.

 

Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je zrušení cesty u poskytovatele cestovní služby oprávněnou osobou nejpozději před nástupem cesty.

 

Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění např. z důvodu:

 • chronického onemocnění; onemocnění, které již existovalo v době sjednání pojištění, i když v tuto dobu nebylo léčeno a komplikací s ním spojených;
 • následků úrazu, ke kterému došlo před sjednáním pojištění, i když dosud nebyly léčeny;
 • plánovaných operačních zákroků a vyšetření aj. dle ZPP.

 

Pojištěný je povinen prokazatelně zrušit cestovní službu u poskytovatele ihned, jakmile se dozví, že nastala skutečnost uvedená v ZPP. Neučiní-li tak, pojistitel má právo uhradit pouze náklady, které by vznikly v případě, kdyby cestu zrušil včas.


Pojištěný a spolucestující osoba jsou povinni se podrobit lékařské prohlídce v souvislosti s ověřením zdravotního stavu uvedeného v ZPP, který jim neumožňuje podle ošetřujícího lékaře ve sjednaném termínu a rozsahu cestu absolvovat.


Nárok na pojistné plnění uplatní pojištěný neprodleně přímo u pojistitele (Allianz pojišťovna a.s.) předložením vyplněného formuláře Oznámení škodné události (Pojištění stornovacích poplatků) v písemné či elektronické podobě (www.allianz.cz). Podle charakteru škodné události k formuláři přiloží potřebné dokumenty dle ZPP.

 

Přesné znění:

 

Výše pojistného za pojištění storna zájezdu je 4% z ceny kurzu. Sjednání pojištění storna zájezdu je dobrovolné. Je však nutno mít na zřeteli, že Ski-instruktori.cz s.r.o. budou důsledně postupovat dle čl. IX Všeobecných smluvních podmínek, tzn. nebude-li přihlášený čerpat službu z jakýchkoliv důvodů na jeho straně, budou mu účtovány příslušné stornopoplatky a nebude mu za toto nečerpání poskytnuta žádná kompenzace. Z tohoto důvodu doporučujeme klientům pojištění storna zájezdu sjednat.

 

Modelový případ

 • Klient z Prahy objedná pro svého syna 4 lekce víkendové lyžařské školy z možných 6 a to konkrétně 1., 2., 5. a 6. lekci.
 • Kurz tedy stojí 6290,- Kč za 4 soboty
 • Pojištění storna stojí 4,5% z ceny kurzu, v tomto případě 283,05 Kč
 • Klient dostane k úhradě fakturu na pojistné a zálohu 50% z ceny kurzu s datem splatnosti do dvou týdnů a fakturu na doplatek 50% z ceny kurzu s datem splatnosti měsíc před konáním první lekce
 • Z důvodu nemoci se syn nemohl zúčastnit 5. a 6. lekce, byl řádně omluven klientem nejpozději den před každou lekcí
 • Klient tedy ze 4 lekcí vyčerpal dvě a dvě zrušil.
 • Za dvě zrušené lekce by mu náležela náhrada ve výši 2x 1572,5, tj. 3145,- kč
 • Vzhledem k omluvě (zrušení účasti na lekcích) v době 15 dní a méně před zahájením kurzu jsou storno poplatky dle všeobecných smluvních podmínek 100%.
 • Výše stornopoplatků tedy dosahuje plné výše náhrady, tj. 3145,- Kč a to je částka, kterou může uplatnit v rámci pojistné události u pojišťovny Allianz a.s., pokud měl sjednáno pojištění storna.
 • Pojišťovna pak plní ve výši 80%, tj. klient dostane za absence svého syna zpět 2516,-
 • V minulých letech by klient dostal poze 2x 350,- Kč v rámci našeho vyrovnání absencí, které od letošní sezóny nahrazujeme možností pojištění storno poplatků.

 

 

Ski-instruktoři.cz

Během studia na vysoké škole jsme se rozhodli prohloubit si své dosavadní znalosti v oblasti výuky lyžování dětí i dospělých absolvováním kurzů vedoucích k získáním cvičitelské licence. Tato licence nás opravňuje k provozování lyžařské školy. Pod hlavičkou Ski-instruktori.cz jsme zahájili svoji činnost v roce 2008.

V následujících sezónách jsme svoji činnost pravidelně rozšířovali o tuzemské i zahraniční kurzy a aktivity.

Velmi brzo se dostavila potřeba kvalitního a zároveň relativně specifického materiálu, naše cesty tenkrát vedly do Žacléře, za panem Luštincem, se kterým od té doby nepřetržitě spolupracujeme a jsme tak schopni Vám, jak na našich kurzech, tak i v plzeňské prodejně, doporučit vhodné lyže i pro Vás.

Kontakty

Ski-instruktori.cz
Koterovská 25
326 00 Plzeň

+420 733 381 967
info@ski-instruktori.cz

IČO: 04379292
DIČ: CZ04379292

Partneři